Kontakt

Názov a sídlo prijímateľa:

Ústav Informatiky
Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9
845 07 Bratislava

Tel.: +421-2-5477 1004
Fax: +421-2-5477 1004, 6045
e-mail: sekr.ui@savba.sk

Ústav Informatiky
Slovenská akadémia vied
Ďumbierska 1
974 11 Banská Bystrica

Tel.: +421-48-4152366
Fax: +421-48-4152364
e-mail: havlik@savbb.sk